Кратка програма

Здравейте

Аз съм Христо Симеонов и имам амбицията да участвам като независим кандидат в изборите за членове на Европейския парламент, насрочени за 26 май 2019 г.

Своята бъдеща дейност като член на Европейския парламент свързвам с работа  в Комисията по култура и образование и Комисията за регионално развитие.

Като учител и администратор с почти 30 годишен стаж в образованието считам, че то е изключително важно за бъдещото развитие на Европейския съюз и света.

Живеем в епохата на „икономиката на знанието“, където знанието се е превърнало в основен ресурс, а иновациите ежедневно променят битието на човека. В конкуренцията на световните пазари успява само този, който владее знанието и притежава умението да го прилага.

Съгласно Договорите за ЕС образованието и професионалното обучение са от компетенциите на държавите-членки на ЕС и —        Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, след консултация с Икономическия и социален комитет и с Комитета на регионите, единствено приемат поощрителни мерки, с изключение на всякаква хармонизация на законови и подзаконови разпоредби на държавите-членки.

„Съюзът допринася за развитието на качествено обучение чрез насърчаване на сътрудничеството между държавите-членки и, ако е необходимо, чрез подпомагане и допълване на техните действия, като напълно зачита отговорностите на държавите-членки за съдържанието на учебния процес и организацията на образователните системи и тяхното културно и езиково разнообразие“ – пише в чл. 165 т.1 от Договора за функционирането на ЕС.

Предвид тези специфики и рамки, поставени от Договорите, смятам да насоча вниманието на Парламента, Комисията и Съвета към поставените цели, а именно:

„— насърчаване на мобилността на студенти и преподаватели, inter alia чрез стимулиране на академичното признаване на дипломи и срокове на обучение;

—  насърчаване на сътрудничеството между образователните институции;

—  развиване на обмена на информация и опит по проблеми, които са общи за образователните системи на държавите-членки;

— насърчаване на развитието на младежкия обмен и обмена на социално-образователни инструктори и насърчаване на участието на младите хора в демократичния живот на Европа;

—  насърчаване на развитието на дистанционното образование“.

Образованието е подсистема на обществото. То би трябвало да възпитава гражданите на Европа, но  преди всичко трябва да отговаря  на потребностите в икономиката и да подготвя кадрите обслужващи конкретна икономическа среда.

Какво се случва днес в рамките на Европейския съюз. Образованите и предприемчиви хора от периферията, в резултат на получената възможност да се придвижват свободно по територията на Съюза, потеглят към традиционно богатите, индустриално развити страни от Западна  и Централна Европа. Като резултат населението се концентрира в определени райони, в големите европейски градове, което води до претоварване на еко и социалните системи. Това поражда стрес, масови недоволства и условия за нарушаване на социалния мир, води до такива събития като Брекзит и протестите на жълтите жилетки.

В същото време обширни територии от периферията (Източна и Югоизточна Европа, Прибалтика) се обезлюдяват. Нарушава се демографският баланс, не се използват ефективно природните и човешките ресурси, създават се вътрешни опасности от нарастване на различията в качеството на живот и контрастите между богатството и бедността в рамките на ЕС.

Решението е в приемането на поощрителни мерки в сферата на образованието и професионалното обучение за осигуряване на балансирано развитие на регионите,  ефективно използване на човешкия потенциал, постигане на устойчиво развитие, интелигентен растеж и като следствие сигурност в ЕС.

За постигането на тази задача е необходимо дефинирането на нови приоритети:

  1. Въвеждане на по-добър механизъм за контрол и отчитане на резултатите, залагане на критерия добавена стойност при разработване на проектите, дефиниране на реални измерители, обратна връзка и оценка.
  2. ЕП да изиска от Комитета на регионите изготвяне на пътна карта на ресурсите в границите на ЕС, включваща не само природните ресурси и местните стопански системи, но и информация за човешкия потенциал, като население, образование, умения. (актуализиране на GIS). Ярък пример за потенциал са българските математици и физици, които се подготвят от добрите традиции на българското средно образование, носят медали от международни състезания  и продължават своето обучение и творчество в развитите страни на Европа. От това България не получава нито стотинка в своя БВП. Такъв потенциал са учениците ни завършващи езикови и професионални гимназии и насочващи се към държавите, които им осигуряват по-достойни заплати и качество на живот. ЕС вече има разработена „Нова Европейска програма за умения“, която очаква да бъде реализирана предвид предизвикателствата на епохата. Проблемът с обезлюдяването и неефективното използване на човешките таланти касае не само България , но и  голяма част от държавите – членки от Източна и Югоизточна Европа.
  1. Отделяне на средства за изграждане на научни центрове по места с модерен дизайн, създаване на програма за стимулиране на обмена на социално-образователни инструктори и преподаватели в тези центрове. Главна цел и задача на тези научни центрове да бъде разработването на иновации, които да стимулират икономическото развитие на съответния регион. Това би довело до повече работни места, до възвръщане на работната ръка по родните места до съживяване на регионите и в крайна сметка до повече сигурност и благоденствие в Европейския съюз като цяло. Създаване на европейски „силиконови долини“. Създаване на изнесени центрове за обучение по единни стандарти на граничари, митничари и специалисти по кибер сигурност. Тук е  мястото за включване на бизнеса, държавните структури и националните образователни системи  в реализацията на проектите.
  1. Стимулиране на развитието на „зелени“ технологии в изостаналите региони чрез изграждане на подходящата енергийна инфраструктура и модерна производствена среда за създаване на еко продукти, превръщането на тези територии в предпочитани за живот еко територии далеч от стреса в големите урбанизирани центрове. Тук е мястото за стимулиране на „синята“ икономика (морските ферми, въвеждане на технологиите за използване на морския вятър за производствени цели). Това ще мотивира образователните национални институти да разработят нови специалности, курсове за преквалификация, нови учебни програми за краткосрочни обучения насочени към ученето чрез правене и бързото създаване на нови бизнеси и на реални продукти.
  1. Поощряване на обмена на информация и опит в образованието и професионалното обучение по проблеми, които са общи за образователните системи на държавите-членки, както и програма за стимулиране въвеждането по места на добри практики, доказали своята ефективност. Разширяване на програма „Еразъм +“ с допълнителни проекти за стимулиране на научни разработки, продукт от работата на съвместни международни екипи, организиране на тематични научни конференции за представяне и оценка на проектите. Привличане на бизнеса към определянето на тематиката, което би довело до създаване на реален продукт с бърз успех на европейския и световния пазар.   
  1. Отделяне на средства за насърчаване на развитието на дистанционното образование, което ще доведе до намаляване на разходите за получаване на съответните знания и умения и ще направи достъпно образованието за хора, които не разполагат със средствата да получат това обучение извън своите населени места. Това ще доведе до повече справедливост и равнопоставеност на гражданите на ЕС.
  1. Отделяне на достатъчно средства за талантливи млади хора да получат високоефективно образование в трети страни, като получените стипендии бъдат обвързани с предварителни договори за работа за определен период в страна-членка на ЕС.

В заключение искам да завърша с моето предложение, което може да бъде изразено в следната формула на успеха и благоденствието на гражданите на ЕС:

Образование + развитие на регионите + интелигентен растеж = сигурност и благоденствие в ЕС

Благодаря!

 

 

Здравейте!

Аз съм Христо Симеонов от гр. Бургас и имам амбицията да се кандидатирам за член на Европейския парламент през май 2019 г.

Няколко са причините, които ме подтикнаха  да се включа в политиката.

На първо място е моята убеденост, че за България на днешния етап не съществува  друга позитивна алтернатива за постигане на благоденствие за гражданите й, освен възможността да бъде държава-член на Европейския съюз.

На второ място съм убеден, че в днешната епоха Европейският съюз е единствената федеративна структура, която в максимална степен, чрез своите органи на управление и своите институции защитава правата на всички хора, пребиваващи на нейната територия. Имаме шанса да сме част от най-голямата икономика в света с най-високо развити системи за социална защита. Това, че България все още изостава по пътя на постигане на високите стандарти и качество на живот в  развитите социални икономики, не дава основания да определим посоката, която сме поели като неправилна.

Третата причина е свързана с моята професия на учител по Философия и Свят и личност. В тази връзка бих желал да ви разкажа една показателна история. В час по философия, посветен на темата „Моята кариера“, ученик, на въпроса „Какъв искам да стана?“, отговори – Политик.  На последващия въпрос от моя страна – ‚“А защо политик?“, ученикът отговори: „Защото там са парите“.

И ето, ние доживяхме етапа в развитието на нашата политическа система, когато политиката се определя в обществото единствено и само с разпределянето на големите пари.

За мен политиката е изкуството на участие в управлението на държавните дела в името на общото благо.

На основание на образованието, което получих през годините в сферата на философията, икономиката и публичния мениджмънт имам  претенциите да познавам механизмите, благодарение на които едно общество би могло да постигне успех, изразяващ се в просперитета и благоденствието на своите членове.

Моето мото е: „Да живеят търсещите – хора рискуващи да не намерят!“. Намерението ми е да се опитам да върна фокуса в работата на Европейския парламент към щастието на човека – гражданин на Европейския съюз.

Благодаря!

За мен и моята личност

Здравейте,

 аз съм Христо Симеонов и имам амбицията да участвам в изборите за членове на Европейския парламент през май 2019 година.

С моята биография можете да се запознаете на моя личен блог – hristosimeonov.eu. Днес искам много накратко да ви запозная с основните моменти, повлияли формирането ми като личност.

Изключително важен период считам, че е петгодишното ми обучение във военизираното училище по морски и океански риболов – ССУМОР, град Бургас. Научих се да не се самосъжалявам, научих занаят- двигатели с вътрешно горене, шлосер, стругар, монтьор. Усвоих изкуството на управлението на хора във военизирана среда. Едногодишното пътуване с корабите ми показа, че за оцеляването в екстремни условия е важна работата в екип, независимо доколко разнопосочни могат да бъдат нашите духовни интереси.

Последващото ми едногодишно обучение във философския факултет на  Софийския университет ми показа, колко смело и безкомпромисно могат да бъдат отстоявани различни от общоприетите в тоталитарното комунистическо общество идеи. Беше времето на преименуването на нашите мюсюлмани, времето на „голямата екскурзия“, времето на първите прояви на неподчинение с действията на властта.

В последно време наблюдавам, че една част от хората, завършили образование в бившия Съветски съюз не споменават този факт. Аз, обаче, напротив искам да акцентирам, че продължаването на обучението ми във философски факултет на  Московския университет бе изключително интересно и важно за мен. Беше времето на „перестройката, гласността и демокрацията“. Станах свидетел на „вятъра на промяната“ в съзнанието на хората по света. Четяхме много за да открием къде е скрито „рационалното зърно“, което може да бъде основата на по-справедлив безопасен и благоденствен свят. Слушахме лекции на американски и западноевропейски професори, научихме се да се отнасяме критично към всяка подхвърлена идея и знание. Научихме се на основата на критичното и логично  мислене да постигаме истините за света, в който живеем. И разбира се бързам да отговоря, че не съм бил никога агент на КГБ нито пък на ДС. Не всеки завършил в Русия е агент на чужди разузнавания. Поне аз не съм. Но пък твърдя, че успях да се докосна до върховете на руската култура, до културите на още множество народи, които бяха част от тогавашния  съюз, както и до корупцията в съветската администрация.

Друг изключително важен момент от формирането на моя светоглед е времето прекарано в Холандия, където успях да се запозная с останалата част от света. Успях да стана стипендиант на МАТРА – фонд на Холандското правителство и да завърша специализация по Публичен мениджмънт в института по урбанизация в Ротердамския университет. Холандските преподаватели  ме научиха на тънкостите на доброто управление и организация. Уважението с което обикновените холандци се отнасяха към българската история и  традиции, към българската природа ме убедиха, че сме част от едно голямо европейско семейство на мир и разбирателство. Изключително благодарен съм на съдбата, че ме отведе в Холандия.

Важна част  от моето развитие е учителската ми дейност, а и по-късно работата ми на позицията заместник-директор в английската гимназия в Бургас. Овладях множество умения обучавайки се на изкуството на дебатирането, на  силата и възможностите на медиацията.

Днес бих желал да приложа всичките свои знания, умения и опит, въплъщавайки ги в нови идеи, които да защитя в един от основните органи на управление на Европейския съюз – Европейският парламент.

Защото да осъзнаеш , че в резултат на твоята дейност и усилия групи от хора са заживели по-добре и по-пълноценно, това е щастие.

Close Menu